معرفی کارمندان معرفی کارمندان

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

تحصیلات

شماره تماس

رمضانعلی خدمتکار

مدیر کتابخانه

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

031-55912800

اعظم السادات کحال

بخش خدمات فنی

دیپلم

031-55912803

زهرا چینی

بخش خدمات فنی

کارشناسی ارشد
علم اطلاعات و دانش شناسی

031-55912805

ماشاالله  اکبریان یزدلی

سید ابوالفضل نقوی

بخش امانت

کاردانی

031-55912801

 حسین کرباسی

بخش امانت

کارشناسی

031-55912807

محمد علائی آرانی

بخش مرجع و اطلاع رسانی

 کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

031-55912791

محمد صبوری آرانی

خدمات

 

031-55912806

معصومه رنجبر

بخش خدمات فنی

کارشناس زبان انگلیسی

031-55912803

سید مهدی غفوری

بخش امانت

کارشناس ارشد علوم سیاسی

031-55912802