معرفی معرفی

این کتابخانه همزمان با تاسیس دانشکده مهندسی از کتابخانه مرکزی دانشگاه جدا گردید و به صورت مستقل به کار خود ادامه داد . محل فعلی کتابخانه در ساختمان مرحوم اسلامی قرار دارد و با افزایش فضای کتابخانه در سال 1388 حدود 550 متر مربع را شامل می گردد.

تعداد کتب و منابع   بخشهای مختلف کتابخانه

 
  کتب فارسی  =  22000   جلد  

بخش امانت کتب و مخزن کتب

   کتب لاتین       =    5500    جلد  

بخش مرجع و نشریات

نشریات تخصصی =  65    عنوان  

بخش فنی و فهرست نویسی

            پایان نامه ها ی دانشجویی  =   1850   عنوان

   
   لوح فشرده فارسی و لاتین =   600