قوانین و ساعت کار قوانین و ساعت کار

    شنبه تا چهارشنبه   = ساعت 7/30 تا 18   
    روزهای پنج شنبه   =    ساعت 8 صبح     تا    13
   
   

شرایط عضویت و امانت

مطابق آیین نامه کتابخانه های دانشگاه مصوب شورای پشتیبانی کتابخانه ها ( معاونت محترم پژوهشی)  دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی و کارمندان دانشگاه می توانند به صورت رسمی عضو کتابخانه شوند . شرائط و نحوه امانت منایع کتابخانه ئبه شرح ذیل می باشد .
 
به مدت 15 روز تعداد 4 کتاب   به صورت همزمان  دانشجویان کارشناسی  و کارمندان دانشکده مهندسی  
 به مدت 20 روز   تعداد 5 کتاب    همزمان    دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی       
      به مدت 30 روز تعداد 7 کتاب    همزمان     دانشجویان دکتری و هیئت علمی مهندسی  
به مدت 15    روز   تعداد 2 کتاب    همزمان    سایر دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه