قوانین و ساعت کار قوانین و ساعت کار

ساعات کار کتابخانه علوم پایه:

فروردین تا شهریورماه صبح ها از ساعت 7:30 الی 12:30 و بعدازظهرها از ساعت 13:45 لغایت 18   

 

مهرماه لغایت اسفندماه : صبح ها از ساعت 7:30 الی 12 و بعدازظهر ها از ساعت 13:15 لغایت 18

 

لازم به ذکر است در ایام تابستان تعطیلی کتابخانه بنابرنظر مسئولین دانشگاه می باشد