معرفی کارمندان معرفی کارمندان

شماره تماس سمت/ محل خدمت اسامی کارکنان ردیف

031-55912989-90

مسئول کتابخانه

فاطمه عباسی نیاسر

1

031-55912988

بخش فهرستنویسی

حورا علایی

2

031-55912987

بخش امانت

محمد پاکدل

3

031-55912988

بخش مرجع

زهرا خلجی

4

031-55912987

بخش امانت و فهرستنویسی

اعظم سلیمانی تبار

5