قوانین و ساعت کار قوانین و ساعت کار

1. کتابخانه تنها به ارائه خدمات به دانشجویان این دانشکده و دیگر دانشجویان دانشگاه کاشان می‌پردازد و از پذیرفتن دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی معذور است.
2. تنها دانشجویان ارشد و دكتري سایر دانشگاه‌های دولتی و محققان با ارائه معرفی نامه معتبر و کارت شناسایی (کارت دانشجویی معتبر)، مجاز به استفاده از کتابخانه در روزهاي شنبه هر هفته می‌باشند.
3. به علت باز بودن سیستم کتابخانه، قرار دادن کیف و وسایل شخصی کاربران در قفسه واقع در جلوی در ورودی الزامی است و ورود این وسایل به داخل مجموعه ممنوع می‌باشد.
4. دانشجویان کارشناسی دانشکده مجاز به امانت 3 مدرک به مدت 10 روز و دانشجویان ارشد، 4 مدرک به مدت 15 روز می‌باشند. (دانشجویان سایر دانشکده‌های دانشگاه کاشان 2 کتاب به مدت 10 روز با ارائه کارت معتبر)
5. اساتید محترم دانشکده می‌توانند 5 کتاب به مدت 20 روز و سایر اساتید دانشگاه کاشان 1 کتاب به مدت 10 روز در امانت داشته باشند.
6. کتاب‎های مرجع و نشریات غير قابل امانت می‌باشند.
7. کاربران گرامی می‌توانند در صورت نیاز، مدارک خود را تا یک مرتبه تمدید کنند و پس از آن برگرداندن مدرک به کتابخانه الزامی است.
8. کاربران می‌توانند در صورت امانت بودن مدرک آن را رزرو نمایند، در این صورت مدرک مورد نظر توسط شخص قابل امانت یا تمدید نمی باشد.
9. در صورت تمدید نکردن یا برنگردان مدرک در تاریخ مقرر، به ازای هر شب پانصد ریال جریمه نقدی به صورت اتوماتیک در فایل شخص ثبت می‌شود.
10. کاربران موظفند در حفظ مدارک در امانت، نهایت نظافت و دقت را رعایت نمایند. در صورت آسیب رساندن به ظاهر مدرک و یا گم نمودن آن موظف به تهیه نسخه جدید همان مدرک می‌باشند و یا در صورت یافت نشدن، موظف به پرداخت نقدی 2 برابر قیمت به روز کتاب می‌باشند.
11. کاربران در صورتی که نیاز ضروری به امانت مدرکی غیر از مدارک مجاز فایل خود داشته باشند، تنها در صورت حضور کاربر دیگر مجاز به استفاده از فایل ایشان می‌باشند.
12. پایان نامه‌ها به هیچ وجه قابل امانت و یا خروج از کتابخانه نمی باشند و تنها برای مطالعه و یادداشت برداری در کتابخانه قابل استفاده می‌باشند. کپی برداری و عکس برداری از پایان نامه‌ها ممنوع است و در صورت عکسبرداری نام و شماره دانشجویی به دفتر گروه گزارش می‌شود.
13. كليه کاربران ملزم به رعایت سکوت در كتابخانه و محوطه ورودي می‌باشند. بحث گروهی، استفاده از تلفن همراه و هرگونه عملی که باعث برهم زدن آرامش و سکوت کتابخانه شود، ممنوع می‌باشد.