مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ث‍ب‍ت‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر پ‍دی‍ده‌ پ‍رچ‍م‌ه‍ای‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‍ی‌
پدیدآور : ص‍ادق‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، دی‍دخ‍ت‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۶۱۸
رده دیویی : ‭۳۴۱‬/‭۷۵۶۶۵‬/‭‌ص۲۱۸‌ث‬
موضوع : ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا- ث‍ب‍ت‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌/ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا- پ‍رچ‍م‍ه‍ا و ن‍ش‍ان‍ه‍ا/ق‍ان‍ون‌ دری‍ای‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۰۳۱۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۷۰۳۱۴ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌