مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ث‍ار
پدیدآور : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۷۳۸۴
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۴۸‬/‭‌ش۴۴۴‌ث‬
موضوع : اس‍لام‌- ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۳۹۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۱۱۴۶ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌