مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍ه‍ادی‌=ه‍ادی‌>ال‍ی‌م‍وض‍وع‍ات‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
پدیدآور : م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۶۵۳
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۹۵۱۵‬/‭‌م۵۸۳‌ه‬
موضوع : ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌.- ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌- ک‍ش‍ف‌ ال‍ل‍غ‍ات‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۵۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 ۷۱۷۴ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌