مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍اب‍ا ع‍ل‍ی‌
پدیدآور : ع‍ب‍ادال‍ه‍ی‌، داری‍وش‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۱۷۶
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ع۲۶۹‌ب‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۷۶۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌