مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍ا ب‍ه‌ پ‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ه‍ا
پدیدآور : زم‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۱۳۶
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭ز۵۲‌پ‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۴۹۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۳۶۳۸ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۳۳۵۴ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌