مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ در گ‍ذر زم‍ان‌
پدیدآور : طای‍ف‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍وس‍ی‌ال‍رض‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۳۰۴
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ه۴۴۷/‌س ط‬
موضوع : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۳۰ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۵۸۶۶ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۲۷۱۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌