مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا
پدیدآور : ی‍وس‍ف‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۴۴۱
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۴‬/‭۶۲‬/‭‌ی۸۵‌ی‬
موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۴۳۲۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌