مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ی‍ادداش‍ت‌ه‍ا
پدیدآور : ع‍ی‍ن‍ی‌، ص‍درال‍دی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۶۱۰
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۹‬/‭۶۸۳‬/‭‌ع۹۹۳‌ی‬
موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ت‍اج‍ی‍ک‍ی‌/ع‍ی‍ن‍ی‌، ص‍درال‍دی‍ن‌،۱۹۵۴-۱۸۷۷
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۶۸۲ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۳۰۲۰ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌