مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍اب‍ا گ‍وری‍و
پدیدآور : ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۵۵۹۰
رده دیویی : ‭۸۴۳‬/‭۷‬/‭‌ب۲۶۱‌ب‌ب‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۴۲۴۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌