مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍اب‍س‍ی‍اری‍م‌
پدیدآور : ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۷۴۴۷
رده دیویی : ‭۸۶۱‬/‭۴۴‬/‭‌ن۳۹۴‌م‬
موضوع : ش‍ع‍راس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌- ق‍رن‌۲۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۹۷۰۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۷۵۱۰۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌