مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اح‍ب‌ ال‍ج‍لال‍ه‌ ال‍ح‍ب‌
پدیدآور : ام‍ی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۱۹۶
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۳۶‬/‭‌ف‍لا۸۳۹‌ص‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۴۸۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌