مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا آی‍ی‍ن‍ه‌ دوب‍اره‌ م‍دار ک‍ن‌
پدیدآور : م‍ق‍ص‍دی‌، رض‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۸۵۲
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌م۷۲۶‌ک‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۲۳۹۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌