مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍اات‍ف‍ق‌ ل‍ف‍ظه‌ و اخ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ع‍ن‍اه‌
پدیدآور : اب‍ن‌ ش‍ج‍ری‌، ه‍ب‍ةال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۵۷۱
رده دیویی : ‭۴۹۲‬/‭۷۳‬/‭‌ف‍لا۱۶۴‌م‬
موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۴۳۳۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌