مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا اه‍ل‌ ه‍ن‍ر :م‍ق‍الات‍ی‌ در ش‍ع‍ر و ش‍اع‍ری‌
پدیدآور : س‍ادات‌ اش‍ک‍وری‌، ک‍اظم‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۳۱۶۱
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲۰۹‬/‭‌س۱۲۸‌ب‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۶۰۳۰ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌