مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا ب‍ع‍د ال‍ب‍ع‍د
پدیدآور : ع‍ق‍اد، ع‍ب‍اس‌ م‍ح‍م‍ود
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۴۶
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۱۶‬/‭‌ع۷۳۵‌م‬
موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌- ق‍رن‌۲۰ م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۱۰۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌