مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زادروز ف‍ردوس‍ی‌
پدیدآور : م‍رادی‌ غ‍ی‍اث‌ آب‍ادی‌، رض‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۰۶۴
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۲۱‬/‭‌ف۴۷۳‌ش/‌مز‬
موضوع : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌- گ‍اه‍ش‍م‍اری‌/گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۹۵۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌