مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اح‍ب‍ان‌ ح‍ق‌ در رس‍ال‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
پدیدآور : م‍ح‍م‍دی‌ راد، ح‍م‍ی‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۳۱۰۷
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۶۳‬/‭‌م۳۵۴‌ص‬
موضوع : ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌،۹۴-۳۸ ق‌. رس‍ال‍ه‌ ال‍ح‍ق‍وق‌- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۴۹۲۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ 1389/08/21 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌