مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ی‍اداش‍ت‌ه‍ای‌ گ‍اث‍اه‍ا
پدیدآور : اوس‍ت‍ا.ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۱۲
رده دیویی : ‭۲۹۵‬/‭۸۲‬/‭‌ف‍لا۹۳۱‌ی‌ف‍لا‬
موضوع : اوس‍ت‍ا. ی‍س‍ن‍ا. گ‍اه‍ان‌- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۰۰۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌