مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ی‍ادب‍ودن‍ام‍ه‌ در ف‍ق‍دان‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍غ‍ی‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۳۶۷۳
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌ص۶۳۶‌ی‬
موضوع : ص‍غ‍ی‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۹-۱۲۷۳ /ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۰۸۸۶ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌