مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
پدیدآور : اس‍ل‍ی‍زن‍ج‍ر، م‍اروی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۱۰۸
رده دیویی : ‭۶۱۶‬/‭۳۰۷‬/‭‌ف‍لا۵۲۹‌پ‬
موضوع : گ‍وارش‌- ان‍دام‍ه‍ا- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا/ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۲۲۲ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۸۷۵۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌