مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زاوی‍ه‌ دی‍د در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
پدیدآور : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۹۷۸
رده دیویی : ‭۷۹۱‬/‭۴۳۰۹۵۵‬/‭‌ح۹۴۹ز‬
موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا- ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۹۹۲۴ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌