مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ و خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
پدیدآور : خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۱۱۹
رده دیویی : ‭۳۲۷‬/‭۵۲۰۵۶‬/‭‌خ۲۷۹ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌/خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌- ژاپ‍ن‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۹۸۷ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۹۸۲۶ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌