مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍ات‍ول‍وژی‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پدیدآور : رب‍ان‍ی‌ خ‍وراس‍ک‍ان‍ی‌، رس‍ول‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۶۶۹۴
رده دیویی : ‭۳۶۱‬/‭۱‬/‭ر۳۳۱‌پ‬
موضوع : ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۸۹۲۱ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۸۹۲۲ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌