مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍اب‍ا ع‍ل‍ی‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍ام‍ی‍ف‍ه‍م‍ن‍د
پدیدآور : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۷۵۲۶
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ش۴۴۴‌ب‬
موضوع : ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌- پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۲۰ - داس‍ت‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۹۴۹۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌