مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زاش‍ک‌ پ‍رس‌ ح‍ک‍ای‍ت‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۷۵۶
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۸۳۵۱،/۶۲۰‬/‭ز۱۳‬
موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ش‍ع‍ر/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۱۰۲۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌