مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زاغ‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‌ه‍ا
پدیدآور : ه‍م‍راه‌، رض‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۲۰۵
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ه۶۸۳ز‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۳۲۶۳ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌