مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌
پدیدآور : ک‍ان‌، ه‍رم‍ان‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۲۳۶
رده دیویی : ‭۹۵۲‬/‭‌ک۳۱۳ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌- ت‍اری‍خ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۸۷۲۳ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۳۹۰۷ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌