مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ ب‍ی‌ ن‍ق‍اب‌
پدیدآور : ک‍اوازاک‍ی‌، ای‍ش‍ی‌ رو
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۲۳۷
رده دیویی : ‭۹۵۲‬/‭۰۲‬/‭‌ک۳۲۳ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۱۹۸ 3 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۸۰۷۹ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۸۶۷۹ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌