مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ ام‍روز
پدیدآور : اوه‍ی‍را، م‍اس‍ای‍وش‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۲۵۴
رده دیویی : ‭۹۵۲‬/‭‌ف‍لا۹۴۲ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۳۲۲۲ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۶۳۴۷ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌