مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ خ‍ون‌ و ارگ‍ان‍ه‍ای‌ خ‍ون‍س‍از
پدیدآور : ودرآل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۹۲۰۷
رده دیویی : ‭۶۱۶‬/‭۱۵۰۷‬/‭و۴۷۸‌پ‬
موضوع : خ‍ون‌- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا/ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۸۷۷۹ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌