مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍ات‍ان‍ج‍ل‍ی‌
پدیدآور : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۴۰-۳۶۲ ق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۴۷۲
رده دیویی : ‭۱۸۱‬/‭۴‬/‭‌ف‍لا۱۸۷‌پ‬
موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍دی‌- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴ /ع‍رف‍ان‌ ه‍ن‍دی‌- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۲۵۸۴ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۷۰۹۸ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۱۶۵۲۲ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌