مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍ث‍اب‍ت‌=ث‍اب‍ت‌ >و ال‍م‍ت‍ح‍ول‌ :ب‍ح‍ث‌ ف‍ی‌ الات‍ب‍اع‌ و الاب‍داع‌ ع‍ن‍د ال‍ع‍رب‌
پدیدآور : س‍ع‍ی‍د، ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۵۶۴۰
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۰۹‬/‭‌س۵۵۹‌ت‬
موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۷۰۳ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌