مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ :ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌۱۳۶۱ : پ‍س‌ از ب‍ح‍ران‌
پدیدآور : ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۴۰۴۲
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۰۹۸۱۰۹۲‬/‭‌ه۲۷۳‌ه‬
موضوع : ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر۱۳۱۳ - -خ‍اطرات‌/ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸ - - خ‍اطرات‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۵۶۷۳ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۵۶۷۴ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌