مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌ اخ‍لاق‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌( اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ م‍اب‍ع‍د طب‍ی‍ع‍ی‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌)
پدیدآور : ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۰۱۰
رده دیویی : ‭۱۹۳‬/‭‌ک۳۱۵‌م‬
موضوع : اخ‍لاق‌- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۳۲۱ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۰۱۳۲۲ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌