مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ی‍اد آر ز ش‍م‍ع‌ م‍رده‌، ی‍اد آر( م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ )=Remember the expired candle, Remember
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۲۳۸
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۴‬/‭۶۲۰۸‬/‭‌ی۱۳‬
موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۸۵۳ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۱۱۰۴۳ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌