مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ در ت‍ار ع‍ن‍ک‍ب‍وت‌
پدیدآور : ف‍رزان‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۳۱۸
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ه۴۴۷/‌س‌ف‬
موضوع : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۲۸۱ -۱۳۳۰ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۴۱۲۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌