مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ی‍ادب‍ود ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ام‍ام‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
پدیدآور : غ‍ف‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۸۰۶
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۹۵۷‬/‭‌غ ۵۷ ‌ی‬
موضوع : ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌، ۱۵۳ -۲۰۳ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۵۵۲۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌