مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا اص‍ح‍اب‌ ق‍ل‍م‌
پدیدآور : م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۷۸۳۳
رده دیویی : ‭۸۰۸‬/‭ف‍ا/۰۴‬/‭‌م ۳۱۶ ‌ب‬
موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌- ف‍ارس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۹۸۰۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌