مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ه‍ارم‍ون‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
پدیدآور : ب‍ات‍رورث‌، آن‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۸۶۲
رده دیویی : ‭۷۸۱‬/‭۲۵‬/‭‌ب۱۳۱‌ه‬
موضوع : ه‍ارم‍ون‍ی‌- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌/آک‍ورده‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۱۵۵۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌