مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ث‍روت‌ اب‍اظه‌ :ه‍ارب‌ م‍ن‌ الای‍ام‌.ق‍ص‍رع‍ل‍ی‌ ال‍ن‍ی‍ل‌. ش‍ی‌ ء م‍ن‌ ال‍خ‍وف‌.ن‍ق‍وش‌ م‍ن‌ ذه‍ب‌ و ن‍ح‍اس‌
پدیدآور : ش‍رف‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۴۶۵
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۳۶‬/‭‌ف‍لا۱۱۵/‌س‌ش‬
موضوع : اب‍اظه‌، ث‍روت‌- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌- ق‍رن‌۲۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۵۳۵۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌