مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ه‍اب‍رم‍اس‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌
پدیدآور : آوث‌ وی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۲۲۰۳
رده دیویی : ‭۳۰۱‬/‭۰۹۲‬/‭‌ه۱۱۵،/‌سآ‬
موضوع : ه‍اب‍رم‍اس‌، ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۲۹ - negruJ ,samrebaH/م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۳۷۹۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۱۷۰۵۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۴۴۱۰۸ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌