مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍اپ‍ری‍ک‌
شماره راهنما : ۱۱۶پ‌ ،۹۵۱۰۵ / ،۸۰۱
نوع مدرک : مجله فارسی
شماره مدرک : ۳۳۱م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۲۳ 1 ۱۳۸۴ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌