مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا ان‍دوه‍ی‌ ک‍ه‌ ع‍ص‍ای‌ م‍ن‌ اس‍ت‌ :گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار
پدیدآور : م‍ی‍رب‍اذل‌، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۰۲۵
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌م۹۲۸‌ب‌ف‍لا‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۹۲۶۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌