مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍اب‍اب‍زرگ‌ خ‍وب‌ م‍ن‌
پدیدآور : ع‍اب‍دی‌، داری‍وش‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۱۲۴
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ع۱۱۸‌ب ‌ف‍لا‬
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۹۱۴۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌